Správne orgÁny SR

PODÁVANIE PODNETOV, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A ŽIADOSTÍ

 


Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 

Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť:

Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne zložky.

Podania a dopyty, týkajúce sa zdravotnej bezpečnosti a neškodnosti jedál, surovín a nápojov v spoločnom stravovaní. Príslušným orgánom dozoru je Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky. 

Podania a dopyty, týkajúce sa kozmetických výrobkov, rieši Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky. Úrad verejného zdravotníctva je orgánom dohľadu nad kozmetickými výrobkami.

Podania a dopyty v súvislosti s poskytovaním služieb elektronických komunikácií a poštových služieb rieši od 01.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Otázky tvorby a štruktúry cien energií. Ceny a vyúčtovanie energií - elektrina a plyn sú v dozornej právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podania a dopyty, týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F4, T2 a P2, rieši Hlavný banský úrad, ktorý je orgánom dohľadu nad pyrotechnickými výrobkami kategórie F4, T2 a P2.

Podnet ku kontrole - nie je sťažnosť!

Za účelom zjednodušenia a urýchlenia postupu pri vybavovaní podaní je žiaduce, aby ich pisatelia označovali ako podnet ku kontrole a nie ako sťažnosť.

Pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie. SOI i napriek tomu, že každoročne prijíma tisícky podaní, venuje každému náležitú pozornosť a do plánu kontrol ich zaraďuje v poradí a termíne, ktorý závisí od ich naliehavosti, aktuálnosti a závažnosti. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.

Čo je sťažnosť?

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 1. sa domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť môžete podať písomne – poštou alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ako i podanie, ktoré smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Sťažnosť môžete podať písomne na adresu :

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99 Bratislava


Vážení spotrebitelia,

za účelom urýchlenia vybavenia Vášho podnetu Vás žiadame priložiť k podnetu zároveň KÓPIE všetkých relevantných dokladov, ktorými disponujete, napr.:


REKLAMÁCIA

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o uplatnení reklamácie (napr. reklamačný list, poštový podací lístok),
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • odborné posúdenie, ak bolo vydané,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné .

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (kúpa cez e-shop)

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o prevzatí tovaru,
 • odstúpenie od zmluvy spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vrátení finančnej čiastky v prípade, ak táto bola vrátená,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné doklady.


REKLAMÁCIA ZÁJAZDU

 • ponuka cestovnej kancelárie (CK), na základe ktorej bola uzatvorená zmluva o zájazde,
 • zmluva o zájazde (potvrdenie o zájazde),
 • písomný záznam spísaný na mieste pobytu,
 • doklad o uplatnení reklamácie v CK spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia s CK (prípadne s cestovnou agentúrou), prípadne iné doklady.

NEVYŽIADANÁ POŠTA (SPAM)

 • SPAM, z ktorého je zrejmé, kto je odosielateľom a prijímateľom SPAM-u, dátum, čas a samotný obsah SPAM-u, prípadne iné doklady.

Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru

 • zmluva o výkone správy,
 • predmetné Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru,
 • doklad o uplatnení reklamácie spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia so správcom, prípadne iné doklady.


Podajte podnet

zdroj: soi.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

Oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa môžete na adrese: korupcia@ruvzpd.sk.

Abecedný zoznam pracovníkov úradu s telefónnymi číslami e-mail adresami

Priamy kontakt na oddelenia úradu nájdete v sekcií hlavného menu Úrad.

MENO TELEFÓN E-MAIL
Mgr. Dušana Adamcová 046/5192021 dusana.adamcova@ruvzpd.sk
Ing. Monika Bednárová 046/5192070 monika.bednarova@ruvzpd.sk
Michal Bellovič 046/5192048 michal.bellovic@ruvzpd.sk
Ján Bielik 046/5192059 jan.bielik@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Bieliková 046/5192051 zuzana.bielikova@ruvzpd.sk
Martina Bieliková 046/5192046 martina.bielikova@ruvzpd.sk
Mgr. Viera Botková 046/5192020 viera.botkova@ruvzpd.sk
MVDr. Lucia Briatková 046/5192067 lucia.briatkova@ruvzpd.sk
Ing. Tatiana Fajerová 046/5192070 tatiana.fajerova@ruvzpd.sk
Viera Gáliková    
Mgr. Monika Geierová 046/5192045 monika.geierova@ruvzpd.sk
Mgr. Ing. Karol Gerdenich, MHA 046/5192022 karol.gerdenich@ruvzpd.sk
Magdaléna Gorelová 046/5192042 magdalena.gorelova@ruvzpd.sk
Tatiana Hanáková 046/5192011 tatiana.hanakova@ruvzpd.sk
Alena Hlatká 046/5192025 alena.hlatka@ruvzpd.sk
Ing. Magdaléna Hohošová 046/5192049 magdalena.hohosova@ruvzpd.sk
Ing. Katarína Horváthová Trúchla 046/5192034 katarina.horvathova@ruvzpd.sk
Mgr. Peter Humaj 046/5192061 peter.humaj@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Chlpeková 046/5192023 zuzana.chlpekova@ruvzpd.sk
Ing. Lenka Keratová 046/5192031 lenka.keratova@ruvzpd.sk
Alexandra Kjurčijská 046/5192027 alexandra.kjurcijska@ruvzpd.sk
Ing. Adriana Kluvancová 046/5192067 adriana.kluvancova@ruvzpd.sk
Mgr. Katarína Koryťáková 046/5192016 katarina.korytakova@ruvzpd.sk
Mgr. Emília Kotianová Rendeková 046/5192053 emilia.rendekova@ruvzpd.sk
Marta Kratochvílová 046/5192014 marta.kratochvilova@ruvzpd.sk
Bc. Mária Kriváneková 046/5192033 maria.krivanekova@ruvzpd.sk
Adriana Kucková 046/5192047 adriana.kuckova@ruvzpd.sk
Mgr. Zuzana Letavajová 046/5192052 zuzana.letavajova@ruvzpd.sk
Mgr. Zdenka Ličková 046/5192043 zdenka.lickova@ruvzpd.sk
Mgr. Simona Majtánová 046/5192057 simona.majtanova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Darina Paulíková, MHA 046/5192030 darina.paulikova@ruvzpd.sk
Bc. Katarína Pračková 046/5192032 katarina.prackova@ruvzpd.sk
Mgr. Jarmila Rajmanová 046/5192032 jarmila.rajmanova@ruvzpd.sk
Iveta Rexová    
Mgr. Veronika Strížová 046/5192024 veronika.strizova@ruvzpd.sk
Mgr. Michal Svrček 046/5192059 michal.svrcek@ruvzpd.sk
Ing. Adriána Šimková 046/5192041 adriana.simkova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Šindlerová 046/5192060 nrca@ruvzpd.sk
MUDr. Marie Šťastná 046/5192028 nrcfp@ruvzpd.sk
MUDr. Miroslava Štovčíková 046/5192040,47 miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk
Katarína Šúňová 046/5192013 katarina.sunova@ruvzpd.sk
Ing. Slávka Tišťanová 046/5192056 slavka.tistanova@ruvzpd.sk
Bc. Jarmila Tomová 046/5192057 jarmila.tomova@ruvzpd.sk
Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA 046/5192010 rh@ruvzpd.sk
Zuzana Vrbovská 046/5192068 zuzana.vrbovska@ruvzpd.sk
RNDr. Zuzana Waldeckerová 046/5192037 zuzana.waldeckerova@ruvzpd.sk
Ing. Gabriela Zelenáková 046/5192016 gabriela.zelenakova@ruvzpd.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok – Štvrtok  8.00-11.30 12.30-14.00
Piatok  8.00-11.30 12.30-13.00

zdroj: ruvzpd.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroj: svps.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------